Společnost ocelové pásy

7. Mezinárodní konference OCELOVÉ PÁSY 2006

Zhodnocení 7. mezinárodní konference Ocelové pásy 2006 včetně fotografií zachycujících průběh a atmosféru konference.

7. mezinárodní konference Ocelové pásy 2006 byla již tradičně zaměřena na všechny fáze výroby a dalšího zpracování ocelového pásu. Tematicky pokrývala relevantní ob­last metalurgickou i strojírenskou, a to z pohledu výrobní technologie, strojního vybavení i vlastností hotových výrobků. Konference byla specifická propojením a výměnou poznatků z oblasti výzkumu a produkce za tepla i za studena válcovaných ocelových pásů.

Vývoj v této oblasti vykazuje v posledních letech velmi dynamický rozvoj, a to přede­vším z hlediska zvyšování kvality výrobků, snižování energetické náročnosti a respektování ekologických aspektů výroby. Klíčovým trendem je propojení plynulého odlévání polotovarů (bram či dokonce přímo pásů) se zjednodušeným válcováním za tepla, které přináší značné investiční i energetické úspory, ale které je zároveň spojeno s nutností řešit nově vznikající problémy. Více pozornosti je pak nezbytné věnovat aplikovanému výzkumu strukturotvor­ných procesů spjatých s termomechanickým zpracováním materiálu a zásadně ovlivňujících užitné vlastnosti pásů. S rozvojem moderní technologie plynulého odlévání stále tenčích po­lotovarů je rovněž třeba počítat s rostoucím významem válcování pásů za studena a jejich tepelného zpracování.

Věříme, že 7. mezinárodní konference Ocelové pásy 2006 Vám poskytla zajímavé poznatky ve všech naznačených oblastech. Za tímto účelem bylo do sborníku zahrnuto více než 40 přednášek, rozčleněných do tří sekcí. Dvě z nich jsou zaměřeny na výrobu a finalizaci pásu válcovaného za tepla, resp. za studena. Třetí sekce shrnuje příspěvky spjaté s výzkumem a vývojem pásových ocelí a různými způsoby modelování válcovacích procesů.

Doufám, že na této akci jste prožijli pěkné společenské chvíle spojené s výměnou nových odborných informací a s navázáním dalších vhodných kontaktů, užitečných pro Vaši profesní činnost.